WKK en WKO

Economische optimalisatie Warmte Kracht Koppeling (WKK)

Bij warmte-kracht installaties wordt de afvalwarmte die ontstaat bij opwek van elektriciteit nuttig gebruikt. Dit is de reden dat de overheid vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw deze vorm van elektriciteitsproductie propageert en subsidieert. Sinds 2008 zijn de elektriciteitsprijzen sterk gedaald door het grootschalig gebruik van goedkope kolen bij elektriciteitsproductie en zijn de gasprijzen over het algemeen hoog gebleven. Zelfs met de subsidiemaatregelen, zoals de vrijstelling voor energiebelasting is het lastig de WKK economisch rendabel te opereren. Veel organisaties hebben alternatieven zoals de opwek van warmte met ketels, inkoop van elektriciteit en de keuze tussen airconditioners en absorptiekoeling. Het is van belang minstens eens per jaar door te rekenen hoe “de knoppen” van deze apparatuur optimaal staan ingesteld door een partij die zowel thuis is in de installatie-technische aspecten als de financiële energiemarkt.
cases

  • Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen (SSHN) 2014-2015
  • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) 2014-2015 *)
  • TU Delft 2013 *)
  • Zwembad ‘de Roerdomp’ Roermond 2012 *)
Optimalisatie warmte koude opslag

Bij warmte-koude opslag wordt gebruik gemaakt van het gegeven dat warmte verplaatsen en opwaarderen met warmtepompen minder energie kost dan het opwekken van warmte met elektriciteit. Hoe groter het vereiste temperatuurverschil, hoe lager het rendement van de warmtepomp. Door gebruik te maken van lage-temperatuur verwarming (vaak vloerverwarming) en twee gescheiden grondwaterlagen (aquifers) kan efficient warmte worden geproduceerd in de winter en koude in de zomer, waarbij de opslag voor het andere seizoen plaatsvindt door geringe verwarming van grondwater. De provincie stelt eisen aan de balancering van toevoeging van warmte en koude aan grondwater en aan maximum temperaturen.

  • Woningstichting Barneveld 2014-2015 *)
  • Nuon warmte 2008*)

*) uitgevoerd als zelfstandig projectleider/ projectuitvoerder bij Van Beek