Metercontrole

Rapportage controle op ontbrekende telemetriewaarden

Bij 'inkooppunten' staat in het rechtermuisklik-menu de optie Toon 'kwaliteit telemetriedata vanaf/ tot'. Wanneer van meerdere energiesoorten (bijvooorbeeld aardgas en elektriciteit) slimme meterwaarden aanwezig zijn verschijnt een scherm met voor welke energiesoort de rapportage moet worden uitgevoerd. Vervolgens wordt binnen de opgegeven periode gezocht naar het punt waar de kwaliteit voor het eerst lager dan 'definitief' is. Wordt deze gevonden, dan wordt deze lagere kwaliteit getoond en de datum van voorkomen met oranje achtergrond. Dit zien we in het bovenstaande voorbeeld in de derde en zesde regel. In de overige regels zien we dat in de opgevraagde periode de kwaltiteit correct is: 'definitief' of hoger. Het datumveld blijft leeg en wit. De tweede kopregel toont de laagste gevonden kwaliteit en de eerste datum vanaf de ingegeven 'vanaf' datum dat deze optrad.

Rapportage controle op ontbrekende telemetriewaarden per dag

Bij de metereigenschappen staat als onderste optie een vink-veld 'Kwaliteitscontrole'. Wanneer dit veld wordt aangevinkt, komt de meter terug in de rapportage;

Bij de kwaliteitscontrole staat de laagste kwaliteit van meetwaarden in een dag vermeld; dit kan gaan om één ontbrekende kwartierwaarde bij elektriciteit, maar ook om 96 ontbrekende waarden voor de gehele dag. Is de kwaliteit definitief (niveau '5') dan is het veld wit, bij kwaliteit 'interpolatie' (het totaal klopt, maar de verdeling over de dag mogelijk niet) is het veld geel, bij lagere kwaliteit oranje (onverwacht '3', prognose '2', deels ontbrekend '1', ontbrekend '0'). In de vijfde kolom (onder Maand/ Dag) staat <laagste kwaliteit> / <hoogste kwaliteit> in de opgegeven periode. Door binnen de rapportage te zoeken naar 0/ (druk op de verrekijker met het papierblad knop) worden bij langere lijsten achtereenvolgens de meters met ontbrekende waarden getoond. Een dubbel-klik op de regel opent de boomstructuur bij de betreffende meter.

"Repareren" ontbrekende meterstanden met interpolatie

Bij telemetrie meterstanden met vijf-minuten, kwartier of uurinterval zijn de waarden oplopend. Bij ontbrekende standen kan nog steeds correct het verbruik over de periode worden bepaald. Met de functie 'Vul ontbrekende meterstanden in vanaf/ tot' berekenen we de tussenliggende standen met interpolatie. Deze functie is beschikbaar in het rechtermuisklik-menuop meterniveau en op het niveau vanr alle inkooppunten. Ook bij clusters in de boomstructuur kan deze functie worden aangeroepen. In dat geval wordt alleen voor de in het cluster geselecteerde objecten waar ook het 'kwaliteitscontrole' vinkveld is aangezet het repareren van meetwaarden met interpolatie uitgevoerd.

Op het niveau van alle inkooppunten kan de functie ook als taak worden geactiveerd en het resultaat als een mailbijlage doorgestuurd. Advies: door de naam van de taak aan het begin van het alfabet te kiezen zal 'repareren ontbrekende meterstanden'als eerste worden uitgevoerd. Daarbij zullen eerst de meterstanden waar mogelijk worden ingevuld waarna andere taken die van de gerepareerde meetdata gebruikmaken worden uitgevoerd

Meldingen

Na het uitvoeren van de functie verschijnt een scherm met gebouwnaam, EAN, vanaf/ tot datum van de reparatie en een melding. Voor succesvol interpoleren zijn drie randvoorwaarden nodig: (1) er is een waarde voor het "gat" in de data (2) er is een waarde na het gat in de data en (3) de laatste waarde is groter dan de eerste waarden. De bijbehorende meldingen zijn:

Een scherm met alleen deze kopregel zonder deze bovenstaande teksten geeft aan dat er geen aanpassingen zijn gedaan.

Waarom valt de kwaliteit van kleinverbruik meetdata nogal eens tegen?
Sinds de meettaak van kleinverbruik meterstanden per januari 2012 terug is gegaan van de meetbedrijven naar de netbedrijven is er geen financiële prikkel meer om de kwaliteit van het doorgeven van deze gegevens op een hoog peil te houden. Ook de wettelijke verplichting - een meterstand per twee maanden ten behoeve van facturatie - dwingt dit niet af. Overige Diensten Aanbieders (ODA) hebben geen invloed op het eigenlijke meetproces.

AlgemeenBediening Boomstructuur WerkbalkenStandaard grafiek/tabelMaatwerk grafiek/tabelMetersSchaduwfacturenFactuurcontroleBegroting Energiemarkt