Energiebegroting

Energiebegroting

Het lastige van het begroten van energiekosten is het gegeven dat de prijzen op de energiemarkt zeer wisselend kunnen zijn en ook de verbruikshoeveelheden kunnen variŰren door bijvoorbeeld koude of warmere winters.Het helpt om de kosten op te splitsen in verschillende componenten. Netwerk, meterhuur en transformatorhuur ('overig huur') volgen ongeveer de CBS inflatie-index. Energiebelasting is sterk politiek gedreven. Zo stegen de kosten voor energiebelasting op gas de afgelopen jaren flink meer dan die voor elektricteit. De leveringskosten volgen de prijzen van de markt.

Contractuele eigenschappen

Bij de eigenschappen van een aansluiting is aangegeven met welke leverancier, welk netwerkbedrijf, welk meetbedrijf (alleen voor grootverbruikaansluitingen) deze aansluiting te maken heeft. Daarnaast zijn eventuele extra te huren objecten (transformatoren, transformatorbehuizingen, schakelmateriaal, extra bekabeling langer dan 25 meter et cetera) aangegeven en configureren we er de wijze van energiebelasting heffing. Door deze configuratie en de aansluitgrootte kunnen de tarieven en manier van berekenen door Enerlyser worden opgezocht. Bij de energiebegroting wordt gebruik gemaakt van het standaardjaarverbruik; de verwachte hoeveelheid energie die in een jaar zal gaan worden gebruikt. Energieleverancier gebruiken het standaardjaarverbruik ook voor de bepaling van de hoogte van de voorschotten. Zie hiervoor 'contractuele eigenschappen'.

(Toekomstige) tarieven

Toekomstige prijsafspraken die al zijn vastgelegd voeren we in Enerlyser in. Maar ook tarieven die gebruikt zijn voor een raming kunnen worden ingegeven en hoeven daarna niet te worden gewijzigd: een tarief met een zelfde startdatum, maar een later datumstempel en een hogere kwaliteit vervangt een eerder tarief. In het voorbeeld rechts zien we dat op 1 oktober 2020 het bedrag 6 cent per kWh hoog is gekozen voor de begroting. Op 1 november 2020 is contractueel vastgelegd dat het tarief 5,8 cent per kWh bedraagt.

Werkdatum

De werkdatum op tabblad 'Standaard' staat bij het opstarten van Enerlyser op de huidige datum. Wanneer de werkdatum op of na 1 november wordt gekozen zal het hoogtarief van 5,8 cent worden getoond met kwaliteitlabel 'definitief'. Bij een werkdatum tussen 1 oktober en 1 november wordt teruggegaan naar het moment van prognostiseren. Zo kan worden geanalyseerd waarom in dit geval wat te hoog is begroot. Wordt de werkdatum ingesteld op een datum voor 1 oktober 2020 dan zal voor het hoogtarief 5,5 cent en kwaliteit 'defnitief' worden getoond. Een tarief blijft geldig totdat een nieuwer tarief het overneemt.

Standaardjaarverbruiken

Standaardjaarverbruiken zijn in te stellen vanaf het rechtermuismenu bij een aansluiting in de boomstructuur. Kies het menu-item 'Standaardjaarverbruik...' Anders dan bij een enkel of dubbeltarief verbruiken reeks geldt de aangegeven hoeveelheid voor een jaar en blijft die hoeveelheid zich herhalen voor elk jaar daarna totdat een andere waarde voor het standaardjaarverbruik wordt gegeven.

Of bij het standaardjaarverbruik enkeltarief, dubbeltarief of dubbeltarief en kWmax wordt getoond om in te vullen hangt af van de energiesoort (elektriciteit of anders). kWmax kan worden ingevuld als de meter gekoppeld aan de aansluiting (1) telemetrisch is en de aansluiting is grootverbruik (zie daarvoor tabblad Instellingen, knop 'Aansluitwaarden') of (2) de meter is een handopname meter en heeft zelf ook kWmax als invulveld.

Een overzicht van standaardjaarverbruik over een opgegeven vanaf/ tot periode kan worden verkregen via de knop 'Standaard jaarverbruik' bij tabblad Overzichten. Bij indrukken verschijnt een invoerveld of de standaardjaarverbruiken van Inkooppunten, Meetpunten of Afnamepunten moeten worden getoond. Als alternatief kan bij Inkooppunten, Meetpunten of Afnamepunten met het rechtermuisklikmenu onderwerp'Standaardjaarverbruik vanaf/ tot..' worden gekozen.

Bij een cluster kan het rechtermuisklikmenu onderwerp 'Bereken standaardjaarverbruik' worden gekozen. De werking van deze functie staat hier beschreven.

Begroten vanuit prijscomponenten

Enerlyser is ontworpen om vanuit de verschillende prijscomponenten een begroting te maken. Bij een begroting voor een enkel gebouw en een afzonderlijke aansluiting gaan we naar de aansluiting van het inkooppunt of afnamepunt en kiezen met een rechtermuisklik het menu-item 'Toon begrotingsfactuur vanaf/ tot/ interval...'. Vaak willen we voor een hele afdeling of budgetgroep een begroting maken. Dit kan bij 'Debiteuren'. Rechtermuisklik op een debiteur en kies

Begroten vanuit een vast budget

Bij een groot deel van de organisaties wordt het budget vastgesteld zonder dat vanuit het verbruik en de kostencomponenten het benodigde budget wordt doorgerekend. In dat geval moeten we vanuit een budget terugrekenen naar een standaardjaarverbruik. Dit gaat in Enerlyser als volgt: rechtermuisklik op een aansluiting in de boomstructuur en selecteer in het menu 'Bereken verbruik bij budget vanaf/ tot'. Het onderstaande scherm verschijnt. In eerste instantie wordt gerekend met het bedrag dat wordt gevonden vanuit het standaardjaarverbruik en de contractcomponenten zoals we hierboven bespraken; in dit voorbeeld € 18108,56 exclusief BTW. We rekenen nu terug tot nul. Eerst worden van dit budget de vaste kosten afgehaald (zie vastrechtposten). Vervolgens kosten die bij grote veranderingen in verbruik wel aangepast kunnen worden, maar bij beperkte veranderingen toch als vast kunnen worden aangemerkt; de semi-vastrechtposten. Energiebelasting is gestaffeld. Voor de eerste tienduizend kilowattuur per jaar wordt meer energiebelasting betaald dan voor de veertigduizend daarboven en daarover weer meer dan boven de vijftigduizend kilowattuur per jaar tot tienmiljoenkilowattuur. Bij gas ligt een staffelgrens bij 170.000 kubieke meters gas per jaar. Ooit was de gedacht dat energiebelasting de exportpositie niet nadelig moest be´nvloeden en dat alleen bedrijven met een groot energieverbruik op de exportmarkt actief zijn.

Omdat door de energiebelasting heffing de tarieven per kilowattuur of kubieke meter verschillen worden deze stuk voor stuk afgewerkt om tot de juiste hoeveelheid voor het beschikbare budget te komen.

Stel dat het budget € 17.000,- bedraagt. Dan voeren we dit in bij het scherm dat verschijnt als we op de 'Budget'knop hebben geklikt. In dit geval hebben we een dubbeltarief meter. Dan maakt het uit voor de kosten of een groot deel van de kilowatturen tegen hoogtarief worden afgenomen of juist tegen laagtarief. Dit percentage is overgenomen van het huidige (niet aangepaste) standaardjaarverbruik en kan worden aangepast. Dit geldt ook voor de semi-vastrechtposten kWmax en kWcontract. Druk op OK. We zien in de gele regel bovenin onder 'aantal' dat het we het verbruik in dit geval moeten terugbrengen van 140.000 naar 127.092 kWh per jaar om aan het budget te voldoen. Door te klikken op 'Pas SJV aan' wordt dit nieuwe standaardjaarverbruik ingevoerd en getoond. Met de knop 'Budgetfactuur' zien we een begrotingsfactuur die overeenkomt met de rechtermuis menu actie 'Toon begrotingsfactuur vanaf/ tot/ interval' met als interval 'Geen' en vanaf en tot de in de begroting opgegeven periode.

Bij elektriciteit en gas kennen de energiebelastingstaffels geen bovengrens. Bij water wordt de eerste 300 m3 per jaar belast. In dat geval wordt een groep 'variabel zonder staffel' toegevoegd.

Bedenk dat het standaardjaarverbruik bij schrikkeljaren wordt vermenigvuldigd met 366/365. Het getoonde verbruik komt dan wat hoger uit dan ingevuld in het standaardjaarverbruik. Alleen bij een volledig schrikkeljaar als vanaf-tot periode wordt gecorrigeerd met een factor 365/366 bij het wegschrijven van de standaardjaarverbruikwaarde (knop 'Pas SJV aan'), in andere gevallen waarbij 29 februari in de periode valt is een handmatige correctie nodig om exact het budget te krijgen.

AlgemeenBediening Boomstructuur WerkbalkenStandaard grafiek/tabelMaatwerk grafiek/tabelMetersMetercontroleFactuurcontroleBegroting Energiemarkt